Home
„Подавам ти ръка”

„Подавам ти ръка”

EU Flag
ПРОЕКТ BG051PO001-0035 
„Подавам ти ръка” – интерактивен модел за интегрирано и 
включващо обучение на ученици със специални 
образователни потребности”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
esf-bulgaria
Прочети повече