Home
Заповед Неучебен Ден

Заповед Неучебен Ден

 ЗАПОВЕД

№ РД-10 – 962 /16 .05.2023 г. за отмяна на Заповед № РД-10 -958 /12 .05.2023 г.

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка със Заповед №23ОА-1150/16.05.2023г. на Кмета на Община Пловдив

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. 22.05.2023г. (понеделник) за неучебен ден за всички ученици на ОУ“Яне Сандански“

2. Учебните занятия продължават на 26.05.2023г. (петък).

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Калина Иванова – ЗДУД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички отговорни лица за сведение и изпълнение и да бъде качена в електронен дневник и в сайта на училището от Таня Николова.

 

Възстановим подпис X Антония Николаева Цокова

Подписано от: ANTONIYA NIKOLAEVA TSOKOVA

Директор: /Антония Цокова/

Заповед неучебен ден