Home
Events
Електронен прием на учениците в първи клас
Logo for Events 200x200

Информация за събитието

  • Електронен прием на учениците в първи клас
  • Пловдив
  • България
  • +359 32 332 309

Електронен прием на учениците в първи клас

Прием в първи клас за 2023/2024 година

Системата за прием в първи клас е достъпна за родителите на адрес priem.plovdiv.bg

Приемът на учениците в първи клас за учебната 2023/2024 година ще е по електронен път.

Наредба на община Пловдив за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив 

Приета с Решение № 540, взето с Протокол № 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г., изм. и доп. с Решение № 80, взето с Протокол № 5 от 13.03.2019 г., изм. и доп. с Решение № 29, взето с Протокол № 4 от 27.02.2020 г., изм. и доп. с Решение № 50, взето с Протокол № 6 от 7.03.2023 г. ,  бяха приети корекциите в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

Всички заинтересовани могат да се запознаят с новите правила от публикуваната актуална информация на интернет страницата на системата за прием priem.plovdiv.bg в раздела с „Нормативни документи“.

Критериите и точките, които носят, могат да бъдат намерени в Приложение №2 към наредбата (Виж по-долу).

Най-голямо предимство получават децата, които имат адресна регистрация на територията на района на училището, за което кандидатстват. Двата адреса – настоящ и постоянен, са равнопоставени. Най-много точки получават децата с адресна регистрация повече от 3 години спрямо момента на кандидатстване – те попадат в първа група.

Във втора група са децата с адресна регистрация от 1 до 3 години спрямо подаването на заявление за кандидатстване, а в трета – тези с адресна регистрация до 1 година. Предвиден е критерий за децата от съседните райони, но те следва да бъдат класирани след децата от района. Важно условие е децата да бъдат класирани по последователност на групите – затова разликата в точките за основния критерий за адресната регистрация и тези за допълнителните критерии е значителна.

В по-голямата си част тези правила са еднакви за всички училища на територията на страната и са заложени в наредбата на Министерството на образованието и науката. За община Пловдив добавените допълнителни критерии са критерият за съседните райони и за децата с един починал родител.

 

При съмнение за адресната регистрация на децата им е добре родителите да направят проверка за актуалната информация в отделите по гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) на съответната районна администрация. При кандидатстването родителите трябва да подават вярна информация за адресната регистрация, за да могат децата им при класиране да бъдат записани.

Тези, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).

Приложение № 1– Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

Приложение № 2– Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните
критерии.

Приложение № 3– Заявление за записване.

  Приложение №16 – Район на ОУ „Яне Сандански“.

ВАЖНО ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ДЕЦА!