Home
5. клас

5. клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Уважаеми родители на четвъртокласници!

В началото на месец юни ви предстои да изберете училище, което да даде знания и умения, необходими на вашите деца през ХХI век.

Такова образование ви предлага ОУ „Яне Сандански“ – училище с дългогодишна история, традиции и бъдеще, осигуряващо качество при преподаването на информационни технологии, успешна подготовка по български език и литература и математика, развиване на умения, свързани с личностните интереси на учениците.

ОУ „Яне Сандански“ е част от пилотен проект “Изследване на модела на организация на учене и преподаване „Едно към едно (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”, официално подкрепен от МОН. Дигиталната компетентност на учители и ученици е развита до нивото на еталон.

За учебната 2020/2021 година обявяваме прием в следните паралелки:

 

Клас

Брой ученици

Избираеми учебни часове в пети клас (седмично)

V а

28

Математика – 2,5 часа

V б

28

Български език и литература – 1,5 часа; Математика – 1 час

V в

28

Български език и литература – 1,5 часа; Математика – 1 час

V г

по модела 1:1

26

Математика – 1,5 часа;

Информационни технологии – 1 час

 

Настоящите паралелки IV клас в ОУ „Яне Сандански“ ще бъдат разформировани и сформирането на паралелките в ПЕТИ клас ще става по следните критерии:

 1. Заявено желание за избираема учебна подготовка
 2. Резултат от Удостоверение за завършен 4. клас по математика/български език и литература /в зависимост от вида на паралелката/
 3. Среден успех от Удостоверение за завършен 4. клас на ученика.
 4. Подаден пълен комплект документи в срок.

При наличие на повече кандидати от други училища за запълване на свободни места в паралелките при равни критерии, класирането става при отчитане на:

 1. Местоживеене в района на училището.
 2. Брат/сестра, който е ученик в училището.

За паралелка 1:1 – V г клас критериите са:

 1. Заявено желание от родителите ученикът  да бъде включен в паралелка, която ще работи по модела 1:1 от 5 до 7 клас чрез попълване на анкета.
 2. Резултати от Удостоверение за завършен 4. клас по български език и литература и математика.
 3. Начални умения за работа в облака /участие в група за повишаване на дигиталните компетентности/
 4. Собствено персонално устройство Chromebook или декларирана готовност родителите да  закупят такова устройство.

 

 Необходими документи за записване:

 • Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/,  в което родителите избират паралелката, в която да бъде записан ученикът (заявлението се подписва и от двамата родители)
 • Удостоверение за раждане (копие)
 • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование (оригинал)
 • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права
 • Лична амбулаторна карта на детето/ученика
 • Заявление за избираем предмет за разширена подготовка и избираем спорт (попълва се на място)

*Документи се подават от родител след представяне на документ за самоличност.

График на дейностите:

Подаване на заявления и пакет документи от 18.06.2020 г. до 26.06.2020 г.

от 8,30 часа до 16,30 часа

Обявяване състава на паралелките на 03.07.2020 година