Home
5. клас

5. клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Уважаеми родители на четвъртокласници!

В началото на месец юни ви предстои да изберете училище, което да даде знания и умения, необходими на вашите деца през ХХI век.

Такова образование ви предлага ОУ „Яне Сандански“ – училище с дългогодишна история, традиции и бъдеще, осигуряващо качество при преподаването на информационни технологии, успешна подготовка по български език и литература и математика, развиване на умения, свързани с личностните интереси на учениците.

ОУ „Яне Сандански“ е част от пилотен проект “Изследване на модела на организация на учене и преподаване „Едно към едно (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”, официално подкрепен от МОН. Дигиталната компетентност на учители и ученици е развита до нивото на еталон.

За учебната 2021/2022 година обявяваме прием в следните паралелки:

паралелка Избираема подготовка Критерии за прием –

резултати от състезания по:

Критерии за прием – НВО оценка
БЕЛ БЕЛ БЕЛ
Математика Математика Математика
АЕ/БЕЛ АЕ или БЕЛ по избор БЕЛ
1:1

ИТ/математика

Математика и Компютърно

моделиране

БЕЛ и Математика

Начинът за попълване на свободните места в паралелките в пети клас да става по следните критерии:

 • Заявено желание за избираема подготовка
 • Резултати от състезанията в чест на патронния празник на училището по български език и литература, английски език, математика и компютърно моделиране, според критериите за прием.
 • Резултати от НВО – според критериите за прием.
 • Подаден пълен комплект документи в срок

Първите 20 места във всяка паралелка, с изключение на 5г клас, се заемат при отчитане на изброените критерии.

Учениците, които не са се явявали на състезания се разпределят в паралелките над класираните по бал 20 петокласници, според подадено заявление от родителя, резултатите от НВО и възможностите на училището.

При наличие на повече външни кандидати за паралелка от обявените свободни места, класирането става при отчитане на:

 • Местоживеене в района на училището
 • Брат/сестра, ученик в ОУ “Яне Сандански”.

Необходими документи за записване:

 • Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/,  в което родителите избират паралелката, в която да бъде записан ученикът (заявлението се подписва и от двамата родители)
 • Удостоверение за раждане (копие)
 • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование (оригинал)
 • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права
 • Лична амбулаторна карта на детето/ученика
 • Заявление за избираем предмет за разширена подготовка и избираем спорт (попълва се на място)

*Документи се подават от родител след представяне на документ за самоличност.

График на дейностите:

 1. Прием на заявления и пакет документи – от 02.07.2021 г. до 07.07.2021 г. (08:30 ч. – 16:30 ч.)
 2. Обявяване състава на паралелките09.07.2021 г. на сайта на училището

Класни ръководители за учебна 2021/2022 година:

5.а клас  – д-р Катя Николова

5.б клас –  Иван Георгиев

5.в клас – Велена Велчева

5.г клас – Дженка Шидерова

Преподаватели по математика и български език и литература:

Математика –  Иван Георгиев

Български език и литература (5.а, 5.б и 5.г клас) – Радослава Станчева

Български език и литература (5.в клас) – Станислава Стоянова

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ЗА СВОЕТО ДЕТЕ!

Прием V клас