Home
5 клас

5 клас

Училищен план-прием
Уважаеми родители на четвъртокласници!

В края на месец май ви предстои да изберете училище, което да даде знания и умения, необходими на вашите деца през ХХI век.

Такова образование ви предлага ОУ „Яне Сандански“ – училище с дългогодишна история, традиции и бъдеще, осигуряващо качество при преподаването по информационни технологии , успешна подготовка по български език и литература, и по математика, развиване на умения, свързани с личностните интереси на учениците.

За учебната 2019/2020 година обявяваме прием в следните паралелки:

Клас

Брой свободни места

Избираеми учебни часове в пети клас (седмично)

3

български език и литература – 1,5 часа

математика – 1 час

4

английски език – 1,5 часа

информационни технологии – 1 час

4

английски език – 1,5 часа

български език и литература – 1 час

4

математика – 1,5 часа

информационни технологии – 1 час

7

български език и литература – 1,5 часа

математика – 1 час

Начинът за попълване на свободните места в паралелките в пети. клас става по следните критерии:

  • Заявено желание за избираема подготовка
  • Подаден пълен комплект документи в срок

При наличие на повече кандидати за паралелка от обявените свободни места класирането става при отчитане на

  • Резултати от състезанията в чест на патронния празник на училището, по математика и по български език и литература
  • Успех по български език и литература, математика и английски език от удостоверението за завършен начален етап на основното образование

 Необходими документи за записване:

  • Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/,  в което родителите избират паралелката, в която да бъде записан ученикът
  • Удостоверение за раждане (копие)
  • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование (оригинал)
  • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права
  • Лична амбулаторна карта на детето/ученика

Подаване на пълен комплет документи – от 3.06.19 г. до 11.06.19г.

Списъци на приетите ученици в 5 клас за учебната 2019/2020 година