Home
5 клас

5 клас

Училищен план-прием
Покана за състезание в чест на патронния празник на училището

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

През учебната 2018/2019г. в пети клас на ОУ „Яне Сандански“ ще се сформират пет паралелки. Начинът за попълване на свободните места в паралелките в V. клас става по следните критерии:

Брой паралелки

Избираеми учебни часове в пети клас (седмично)

Критерии за прием

1 паралелка Информационни технологии – 1 уч. час

Математика – 1,5 уч. часа

 • НВО по Математика, умножен по 2
 • НВО по ЧП
 • Оценката по БЕЛ от удостоверението за IV клас
2 паралелки Математика – 2.5 уч. часа
 • НВО по Математика, умножен по 2
 • Олимпиада по математика – получен брой точки (максимален брой точки – 21)
 • Оценката по БЕЛ от удостоверението за IV клас
2 паралелки Български език и литература – 2,5 уч. часа
 • НВО по БЕЛ, умножен по 2
 • НВО по ЧО
 • Оценката по от удостоверението по математика за IV клас

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ

Необходимите документи за записване за външни ученици:

Заявяване на желание – от 01.06.2018 г.  до 08.06.2018 г.

 • Заявление по образец от родител (настойник) до директора на училището;
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал);
 • Копие от Удостоверение за раждане на детето.

Списъците с класираните ученици ще се изнесат на сайта на училището и на информационното табло на входа.

Записване – от 11.06.2018 г.  до 14.06.2018 г.

 • Удостоверение за преместване, издадено от училището, в което ученикът е завършил 4.клас;
 • Заявление за изучаване на ИУЧ и ФУЧ

Родителска среща 10 .09.2018г.

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа