Home
Обучение по модел 1:1

Обучение по модел 1:1

Пилотен проект към МОН

„Изследване на модела 1:1 и компетентностен подход“

ОУ „Яне Сандански“ е част от  пилотен проект “Изследване на модела на организация на учене и преподаване „Едно към едно (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”.

Проектът е официално подкрепен от Министерство на образованието и науката и включва 7 български училища, в които дигиталната компетентност на учители и ученици е развита до нивото на еталон и този опит и експериментална организация на дейностите може да бъде изследван, описан и споделен с цялата система. 

Включените в проекта  училища реализират организационен модел на обучение, който е революционен и новаторски  за България и целия регион на Балканския полуостров. По подобен модел са създадени най-иновативните училища в света –  в САЩ, Нидерландия, Финландия, Швеция и други страни.

Целта на проекта е да се изследва моделът на организация Едно към Едно, да се разкрият  неговите предимства и ограничения  и да се очертаят възможности, чрез този модел да се реализира прилагането на компетентностен подход в български училища, включително в период на обучение от разстояние и неприсъствени форми на обучение. В резултат на изследването ще се изготвят ясни психолого-педагогически, методически и организационни насоки за прилагане на модела и те ще бъдат направени достъпни за всички училища в страната.