Home
Училищен проект за иновации в трети клас – „Светът около мен – изследвам, научавам, мога и творя“

Училищен проект за иновации в трети клас – „Светът около мен – изследвам, научавам, мога и творя“

Иновативен проект в трети клас, продължителност 2 години, участват 113 ученици в III клас, 5 паралелки.

Цел – Постигане на училищна култура на сътрудничество, при която учители, семейство и експерти прилагат подход за цялостно развитие на ученика и  развиват у тях  компетентностите на XXI век чрез интердисциплинарни проекти и изследователска  работа на терен.

Въвежда се модел „Преподаване с цел осмисляне“. Акцент се поставя върху осмисляне на идеите и процесите въз основа на изследователски подход. За целта учителите, обединени в професионална учебна общност, разработват и прилагат интердисциплинарна учебна програма и модел на оценяване.

В III клас в един учебен ден /петък/ учениците ще изучават интегрирано човекът и обществото /1,5 часа – 60 минути/, изобразително изкуство /2 часа/ , човекът и природата /1 час/   и домашен бит и техника /1 час/. Предвижда се 1 час свободно избираема подготовка Краезнание. Тук учениците ще надграждат придобитите умения и ще реализират собствени продукти. Подготовка за експедициите и изследванията ще се извършва и в дейностите от ЦДО. Всички ученици от випуска ще бъдат обхванати в целодневна организация на учебния ден.

Преподаването с цел осмисляне подкрепя интердисциплинарното проектно-базираното обучение. Учениците ще бъдат поставени в ситуация на активно обучение и учене. Планира се експедиционно учене и реализиране на четири интердисциплинарни учебни проекта в III клас. В определени дни /поне два на срок/ ученето ще се осъществява чрез целодневна проучвателска работа на терен, което означава екипна работа на учители по посочените учебни предмети и учители в ЦДО. Изследванията на терен предвиждат партньорство с  родители и външни експерти. Важна част в реализирането на проектите са фондовете от знания на семействата. Проектните продукти учениците ще презентират пред училищната общност в предвидените часове за СИП Краезнание и по време на традиционните отворени врати.

Въвеждат се форми за обратна връзка и оценяване напредъка на учениците.