Home
Заповед Неучебни Дни
vazhno-600x450

Заповед Неучебни Дни

           ЗАПОВЕД

№ РД-10-1377/08.09.2023 г.

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 105, ал. 4 от Закона за
предучилищното и училищното образование, след решение на педагогическия съвет
(протокол № 14/08.09.2023 г.)

                ОБЯВЯВАМ:

 През учебната 2023/2024 за неучебни, но присъствени дни следните дати:
1. 27.10.2023 г. – спортен празник;
2. 29.03.2024 г. – ден на творчеството и таланта;
3. 21.05.2024 г. – патронен празник.

Заповедта да се сведе до знанието на работещите в училището за сведение и
изпълнение. Класните ръководители се задължават да запознаят учениците и техните
родители със съдържанието на настоящата заповед.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на , на длъжност: Заместник-
директор, учебна дейност
ДИРЕКТОР: П
Антония Цокова