Home
Заповед – Неучебен ден 06.11.2023 г.

Заповед – Неучебен ден 06.11.2023 г.

ЗАПОВЕД 

 

№ РД-10-275/31.10.2023 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка със заповед № РД09-3470/31.10.2023 г. на министъра на образованието и науката

 

ОПРЕДЕЛЯМ

06.11.2023г. (понеделник) за неучебен ден за всички ученици на ОУ “Яне Сандански“

Учебните занятия продължават на 07.11. 2023г. (вторник).

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа  Калина Иванова – ЗДУД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички отговорни лица за сведение и изпълнение и да бъде качена в електронен дневник и в сайта на училището.

Директор: /П/

                 /Антония Цокова/

Заповед неучебен ден-06.11..docx