Home
ВАЖНО ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ДЕЦА!
ce742d950ca63a98d59ecec5eba0da2e_XL

ВАЖНО ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ДЕЦА!

МОЛИМ РОДИТЕЛИТЕ ДА ОБЪРНАТ ВНИМАНИЕ НА:

 НАРЕДБА

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

(Приета с Решение No540, взето с Протокол No 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение No38, взето с Протокол No3 от 15.02.2018 г.,изм. и доп. с Решение No80, взето с Протокол No 5 от 13.03.2019 г., изм. и доп. с Решение No29, взето с Протокол No 4от 27.02.2020г. на Общински съвет – Пловдив)

 

РАЗДЕЛ V–ЗАПИСВАНЕ СЛЕД КЛАСИРАНЕ

 

Чл. 30. Родителите (настойниците) записват детето в училището, за което е класирано, в определени в графика на дейностите срокове.

Чл. 31. Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение No 2).

Чл. 32. Задължителни документи са:

  1. попълнено заявление за записване по образец (Приложение No 3), което се генерира от системата за прием;
  2. 2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
  4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

 

Чл. 33. Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.

Чл. 34. Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.

Чл. 35. (Изм. и доп. с Решение No 38, взето с Протокол No 3 от 15.02.2018 г.) Училищната комисия отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране. Децата, приети след приключване на трето класиране, се отразяват в системата като записани, за да се проследи задължителният им обхват.

Чл. 36. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново.

*ЗАПИСВАНЕТО СТАВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА , според утвърдения график, от 8:00 до 17:30 часа в ОУ „Яне Сандански“, кабинет №3.