Home
Заповед

Заповед

ЗАПОВЕД
№ РД-10 -958 /12 .05.2023 г.

 На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и
училищното образование, решение на педагогическия съвет (протокол №14/ 07.09.2022
г.) за обявяването на 22.05.2023г. за Ден на таланта със заповед № РД-10-
1439/07.09.2022г. на директора на ОУ „Яне Сандански“
НАРЕЖДАМ:

1. На 22.05.2023 г. да се проведе Ден на творчеството и таланта.
2. Определям организация и провеждане на празника както следва:
2.1. Празникът се провежда в двора и класните стаи на училище.
2.2. В рамките на празника се провеждат следните дейности:
● 9:00 ч.- 9:15 ч. откриване
● 9:15 ч.- 9:30 ч. преглед на маршовата песен
● 9:30 ч.-11:00 ч. работилници и състезания
● 11:00 ч.-11:15 ч. изложба на продуктите
● 11:15 ч.-11.30 ч. награждаване на победителите
● 11:30 ч.-13:00 ч. футбол/волейбол отбор учители срещу отбор ученици
3. Учителите, които не са класни ръководители, се разпределят по паралелки и
участват съвместно с класните ръководители, както следва:
● Цв. Атанасова – с 2.в клас, В. Шаханова – с 3.а клас, М. Каламова – с 3.б клас, Св.
Димова – с 3.в клас, Б. Ангелова – с 4.а клас, Т. Николова – 4.б клас, М. Забунова – с 4.в
клас, Н. Ганчева – с 4.г клас, Хр. Санджъ – сборна изява в училищния двор
● А. Василева – с 2.г клас, Г. Стоянов и Саня Пенева – с 5. клас, В. Гугова – с 6. клас,
Др. Кънев и Д. Иванова – състезание БДП
4. Класните ръководители следва предварително да запознаят родителите на
учениците от групата, която ръководят, за организацията на дейностите в Деня на
творчеството и таланта.
5. Класните ръководители носят отговорност за организацията на дейностите в
съответната паралелка и за спазване на въведените правила.
Заповедта да се сведе до знанието на работещите в училището за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Калина Емилова Иванова на
длъжност заместник-директор учебна дейност.
ДИРЕКТОР: /П/
Антония Цокова