Home
Услуги
Административни услуги

Административни услуги

  1. Административни услуги

1.Информация за прием  на ученици в ОУ „Яне Сандански“ – тук

Заявление за прием на нов ученик – Тук 

2. Информация за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – тук

3. Информация и декларация за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с
изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – тук

4. Информация и декларация за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства – тук

Образци на декларации и заявления

Декларация резултати олимпиада,състезание (подават се когато родителите НЕ желаят резултатите на децата им да бъдат оповестени публично, в канцеларията на  ОУ „Яне Сандански“).

Декларация за съгласие родители за работа с лични данни

Писмено потвърждение за отсъствие

 

Заявление отсъствия 15 дни

Заявление освобождаване от ФВС

Декларация за информирано съгласие за публикуване в медии

Заявление за почасово отсъствие от ЦОУД.docx

Заявление за прием в ГЦОУД.docx

Заявление за целодневни отсъствия от ЦОУД.docx

Отсъствия 10 дни ЦОУД.docx

Заявление отписване ЦОУД.docx