Home
Услуги
Административни услуги

Административни услуги

  1. Административни услуги

1.Информация за прием и преместване на ученици в ОУ „Яне Сандански“ – тук

Заявление за прием на нов ученик – тук                      Заявление за преместване на ученик – тук

2. Информация за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – тук

3. Информация и декларация за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с
изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – тук

4. Информация и декларация за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства – тук

Образци на декларации и заявления

Декларация за олимпиади / състезания (подават се когато родителите НЕ желаят резултатите на децата им да бъдат оповестени публично, в канцеларията на  ОУ „Яне Сандански“).

Декларация за съгласие родители за работа с лични данни

Писменно потвърждение за отсъствие.docx

Отсъствия 7 дни.docx (1)

Отсъствия 3 дни.docx (1)

Заявление освобождаване от ФВС.docx

Декларация за информирано съгласие за публикуване в медии

Заявление за почасово отсъствие от ЦОУД.docx

Заявление за прием в ГЦОУД.docx

Заявление за целодневни отсъствия от ЦОУД.doc

Отсъствия 3 дни ЦОУД.doc

Заявление отписване ЦОУД.docx

Заявление за признаване на завършен клас