Home
Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“

logo-OUD

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.

 
Клубове в ОУ „Яне Сандански“ по проект „Образование за утрешния ден“
през  учебната 2019/2020г. и 2020/2021г.
През учебната 2020/2021г. проектът разшири обхвата си, поради нарастналия интерес сред учениците и се формираха още две групи
№ по ред Наименование на групата/ клуба Брой ученици Преподавател
1.  „КЛАСНА СТАЯ В ОБЛАКА“

ИЗЯВА №1 „КЛАСНА СТАЯ В ОБЛАКА“

ИЗЯВА № 2 „КЛАСНА СТАЯ В ОБЛАКА“

20 Десислава Минкова
2.  „И НИЕ СМЕ В ОБЛАКА 20-21“

Изява №1 „И НИЕ СМЕ В ОБЛАКА 20-21“

Изява №2 „И НИЕ СМЕ В ОБЛАКА 20-21“

20 Десислава Минкова
2.  „КЛАСНА СТАЯ В ОБЛАКА 20-21“

Изява №1 „КЛАСНА СТАЯ В ОБЛАКА 20-21“

Изява № 2 „КЛАСНА СТАЯ В ОБЛАКА 20 21“

17 Десислава Минкова
2.  „КЛАСНА СТАЯ В ОБЛАКА – 4.клас, 20-21“

Изява № 1 „КЛАСНА СТАЯ В ОБЛАКА – 4.клас, 20-21“

Изява № 2 „КЛАСНА СТАЯ В ОБЛАКА – 4.клас, 20-21“

20 Сание Османбаш