Home
1 клас

1 клас

Прием в първи клас за 2017/2018 година

Системата за прием в първи клас вече е достъпна за родителите на адрес priem.plovdiv.bg

   График на дейностите за 2017 календарна година, съгласно наредбата  за приемане на ученици за първи клас

Приемът на учениците в първи клас за учебната 2017/2018 година ще е по електронен път, съгласно приетата с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Пловдив, Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив 

Най-важният критерий за прием е желанието на родителите.

За училищата, за които желаещите са повече от местата, основното предимство е за живеещите по настоящ адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.

По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Само спазването на крайния срок ще е важно. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група, затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на месец май.

Очаква се системата да стартира към края на месец април 2017 година, когато родителите ще могат да подават своите заявления онлайн. Тези, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).

Решението на Общинския съвет от 22.12.2016 г.

 Наредбата за приемане на ученици в първи клас.

  Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

  Приложение №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните
критерии.

  Приложение №3 – Заявление за записване.

  Приложение №16 – Район на ОУ „Яне Сандански“.

Отлагане от първи клас

Във връзка с организиране на дейностите по чл. 143 от Наредбата за приобщаващото образование за отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със СОП , които следва да постъпят в първи клас през учебната 2017-2018 г. трябва да подадат заявление и документи, посочени в чл. 143, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование в РЦПППО-Пловдив, преди 10.05.2017 г.