Home
1 клас

1 клас

Прием в първи клас за 2018/2019 година

Системата за прием в първи клас е достъпна за родителите на адрес priem.plovdiv.bg

С Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г. на Общински съвет – Пловдив,  бяха приети корекциите в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив 

Училищен план-прием

Критериите и точките, които носят, могат да бъдат намерени в Приложение №2 към наредбата (Виж по долу).

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 5 юни 2018 година. Свободните места за него ще бъдат публикувани в електронната система от училищата в срок до 2 май 2018 година. (Виж График)

Предвижда се след тази дата да започне подаването от родителите на заявления за участие в първото класиране онлайн в електронната система.

Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране родителите следва да подадат заявления онлайн до 3 юни 2018 г.

Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец своите заявления за кандидатстване в срок до 31 май 2018 г. в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна.

Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

Предвидени са второ (на 19.06.2018 г.) и трето (на 3.07.2018 г.) класиране. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

Най-голямо предимство получават децата, които имат адресна регистрация на територията на района на училището, за което кандидатстват. Двата адреса – настоящ и постоянен, са равнопоставени. Най-много точки получават децата с адресна регистрация повече от 3 години спрямо момента на кандидатстване – те попадат в първа група.

Във втора група са децата с адресна регистрация от 1 до 3 години спрямо подаването на заявление за кандидатстване, а в трета – тези с адресна регистрация до 1 година. Предвиден е критерий за децата от съседните райони, но те следва да бъдат класирани след децата от района. Важно условие е децата да бъдат класирани по последователност на групите – затова разликата в точките за основния критерий за адресната регистрация и тези за допълнителните критерии е значителна.

В по-голямата си част тези правила са еднакви за всички училища на територията на страната и са заложени в наредбата на Министерството на образованието и науката. За община Пловдив добавените допълнителни критерии са критерият за съседните райони и за децата с един починал родител.

Анализите на данните от кампанията по приема през 2017 година показват, че в над 75% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. Още на първо класиране по първо желание през миналата година бяха класирани 94% от всички кандидатстващи деца. Тези данни показват, че наличните свободни места (възможностите на училищата за прием) и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен и не зависят от конкретния сбор на натрупаните точки. Има приети деца и от близките населени места. Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация.

При съмнение за адресната регистрация на децата им е добре родителите да направят проверка за актуалната информация в отделите по гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) на съответната районна администрация. При кандидатстването родителите трябва да подават вярна информация за адресната регистрация, за да могат децата им при класиране да бъдат записани.

Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).

 

Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

Приложение №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните
критерии.

Приложение №3 – Заявление за записване.

График на дейностите за 2018 година

  Приложение №16 – Район на ОУ „Яне Сандански“.