Home
Съобщение
thumb_768x0_1501826796php9PdbHO

Съобщение

Уважаеми родители,
По решение на Областния кризисен щаб всички ученици от пети, шести и седми клас
преминават към обучение от разстояние в електронна среда от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г. включително.
Обучението се организира във втора смяна при спазване на графика на учебния ден и утвърденото седмично разписание.
Учениците ще имат синхронно обучение в Meet по всеки учебен предмет съгласно учебното разписание за деня и ще получават задачи в Google Clasroom.
За периода на организираното обучение от разстояние в електронна среда учениците са длъжни да
присъстват в учебните часове в Meet и да подготвят и изпращат задачите, които са им поставени от учителите.
В случай, че не присъстват, учениците ще получават отсъствия, които ще бъдат
извиняване по установения до сега ред.
Учениците от първи до четвърти клас продължават обучението си присъствено в училище по
утвърдения дневен режим, график на часовете и седмично разписание.
Учениците от 1.-4. клас учат първа смяна.
По всички възникнали въпроси моля да се обръщате към класните ръководители.
Пазете се и бъдете здрави!