Home
Неучебен ден 31.03.2023г.
images

Неучебен ден 31.03.2023г.

З А П О В Е Д

№ РД- 10 -753/ 30.03.2023 год.

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за

предучилищното и училищното образование и Заповед РД 23 ОА-741 от 30.03.2023 г. на Кмета на град Пловдив се определя за неучебен ден 31.03.2023 г. за всички ученици на ОУ „Яне Сандански “ гр. Пловдив . 

 Заповед 31.03. неучебен.docx