Home
Информация относно поетапно преминаване към обучение от разстояние
Без име

Информация относно поетапно преминаване към обучение от разстояние

В изпълнение на решение РД-20-176/17.11.2020 на ОКЩ; писмо№9105-382/09.11.2020 на МОН;
нарастваща заболеваемост сред учителите; решение на педагогическия съвет от 18.11.2020 г. и одобрение на РУО, гр. Пловдив, с цел опазване здравето на ученици, учители и родители е изготвен график за поетапно преминаване към обучение от разстояние в ОУ „Яне Сандански“ за месец декември 2020 г., който прилагаме.
Приложеният график е съобразен със ситуацията към момента.
При промяна на обстоятелствата е възможна промяна в графика с оглед предотвратяване разпространението на вируса и запазване здравето и живота на учители и ученици.

С уважение,
д-р Маргарита Бозова